Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARI

 

Bu kapsamda, Şirketimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alıp, bu alandaki faaliyetlerini her geçen gün güncellemektedir. 

Çalışmalarımızı sistematik bir yaklaşımla yürütmek, hedef ve eylem planlarını oluşturarak kurumsal yapılanmamız içine entegre etmek amacıyla sürdürülebilirlik politikamız, aşağıdaki temel kriterler çerçevesinde oluşturulmuştur:

 
 
 •           Ekolojik dengeyi korumak için, doğal kaynak kullanımı azaltmak ve geri dönüştürülmüş materyallerin kullanımını sağlamak.
 •           Atık yönetimine ilişkin düzenlemelerin sıkı kontrolünü, ambalaj ve katı atıkların yerinde ayrıştırılmasını ve uygun bertaraf edilmesi ile faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesi sağlamak.
 •           Yenilenebilir ve temiz enerji üzerine yatırımlar yaparak doğa ve çevrenin korunmasına yardımcı olmak. Enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasına destek olmak.
 • -        Çevre Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere ilişkin personeli sürekli bilgilendirerek çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı geliştirmek.
 •          İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, gerekli olan tüm önlemleri alarak tehlikeleri ortadan kaldırmak ve bu konuda sürekli iyileştirme çalışmalarına devam etmek. Personelin iş güvenliği konusunda eğitim düzeyini artırmak.
 •           Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak.
 •           Tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik uygulamalarına teşvik etmek ve geliştirmek.
 •           Sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk faaliyetlerini hayata geçirmek.
 •           Finansal ve operasyonel anlamda sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak tüm paydaşlarına değer yaratmak.
 •           Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uyum sağlamak.
 •           İş etiği ve ahlakına ilişkin değerlere bağlı kalmak. Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde izin vermeyerek, bu konuda düzenlemeler yapmak.
 •           Irk, cinsiyet, medeni hal, yaş, renk, din, soy, ulusal köken, özürlülük ve diğer korumalı durumlara ilişkin fırsat eşitliği sağlamak.
 •           Sürdürülebilirlik uygulamalarını benimseyerek, şirketin verimlilik ve karlılığına katkı sağlamak.
 •           Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek, bu kaynakları optimum kullanmak.
 •           Sürdürebilirlik politikalarını, kurumsal yönetim anlayışı içerisinde geliştirmek için çalışmalar yapmak.
 •            Dijital hafızanın tesisi için yatırımlar yaparak kurum içi bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini geliştirmek.
 •            Sürdürülebilir insan kaynakları yönetim anlayışımız gereği doğru işe doğru personel seçmek, personellerimizi karar süreçlerine dahil etmek, görüş ve önerilerine değer vermek, mesleki gelişimlerine destek olmak hedefimizdir.